Đăng ký tham gia Hội đồng MENTOR

Quý vị nếu có trên 10 năm Kinh doanh với vị trí CMO, CEO, COO, CXO, CFO, CHM... và có thu nhập trên 100.000 US$ 1 năm có thể đăng ký tham gia trở thành Mentors của Imentor để nhận quyền cổ đông , Chia sẻ lợi nhuận hay Phí tư vấn từ các Doanh nghiệp